RUVIDO

روویدو یک پرایمر دوست دار طبیعت برای فضاهای درونی و بیرونی است که جهت زیر سازی پوشش های دکوراتیو استفاده میشود. و قابلیت رنگ پذیری دارد.

تنوع محصولات:

  • P/T – برای رنگهای روشن
  • D/A -برای رنگهای تیره
نوع کد بسته پوشش دهی / متر مربع قیمت هر بسته
برای رنگهای روشن PR03PT15 15 L 150.00 $139.00
برای رنگهای روشن PR03PT04 4 L 40.00 $50.00
برای رنگهای روشن PR03PT01 0.75 L 7.00 $13.00
برای رنگهای تیره PR03DA04 4 L 40.00 $50.00
برای رنگهای تیره PR03DA01 0.75 L 7.00 $13.00