AQUA  یک رزین بر پایه آب است که با محصول مارمورینو فلور ترکیب میشود.

نوع کد بسته بندی پوشش دهی بر متر مربع قیمت
Normal DB-AQ05 5 L 45.00 $54.00