شابلون ها

stencils
 • کد محصول: ART 98511
 • سری: SQUARE
 • ابعاد: 60*60 سانتیمتر 
 • جنس: کاغذ 
 • مناسب برای ایجاد طرح های تزئینی روی کار 
 • کد محصول: ART 98512
 • سری: SQUARE
 • ابعاد: 60*60 سانتیمتر 
 • جنس: کاغذ 
 • مناسب برای ایجاد طرح های تزئینی روی کار 
 • کد محصول: ART 98521
 • سری: TAPESTRAY
 • ابعاد: 60*90 سانتیمتر 
 • جنس: کاغذ 
 • مناسب برای ایجاد طرح های تزئینی روی کار 
 • کد محصول: ART 98520
 • سری: TAPESTRY
 • ابعاد: 60*90 سانتیمتر 
 • جنس: کاغذ 
 • مناسب برای ایجاد طرح های تزئینی روی کار 
 • کد محصول: ART 98522
 • سری: TAPESTRAY
 • ابعاد: 60*90 سانتیمتر 
 • جنس: کاغذ 
 • مناسب برای ایجاد طرح های تزئینی روی کار 
 • کد محصول: ART 98525
 • سری: TAPESTRAY
 • ابعاد: 60*90 سانتیمتر 
 • جنس: کاغذ 
 • مناسب برای ایجاد طرح های تزئینی روی کار 
 • کد محصول: ART 98526
 • سری: TAPESTRAY
 • ابعاد: 60*90 سانتیمتر 
 • جنس: کاغذ 
 • مناسب برای ایجاد طرح های تزئینی روی کار 
 • کد محصول: ART 98530
 • سری: TAPESTRAY
 • ابعاد: 60*90 سانتیمتر 
 • جنس: کاغذ 
 • مناسب برای ایجاد طرح های تزئینی روی کار 
 • کد محصول: ART 98541
 • سری: SQUARE
 • ابعاد: 30*30 سانتیمتر 
 • جنس: کاغذ 
 • مناسب برای ایجاد طرح های تزئینی روی کار 
 • کد محصول: ART 98552
 • سری: TAPESTRAY
 • ابعاد: 60*90 سانتیمتر 
 • جنس: کاغذ 
 • مناسب برای ایجاد طرح های تزئینی روی کار 
 • کد محصول: ART 98556
 • سری: TAPESTRAY
 • ابعاد: 60*90 سانتیمتر 
 • جنس: کاغذ 
 • مناسب برای ایجاد طرح های تزئینی روی کار